Risale-i Nur'a göre kâinatın alkışladığı gece olan Regaib Gecesi'nin önemi nedir?

Risale-i Nur'a göre kâinatın alkışladığı gece olan Regaib Gecesi'nin önemi nedir?

Cenâb-ı Allah’a nihayetsiz hamdü sena ve şükürler olsun ki, yeniden mübarek üç aylara kavuştuk.

A+A-

Çok faziletli ve çok değerli çok büyük bir manevi hâsılat mevsimi olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarından Recep ayının ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecesi ve aynı zamanda Ramazan ayının da ilk habercisi olan Regaib Gecesi, bu yıl 7 Nisan perşembe gününe denk geliyor.

Regaib Gecesi'nin önemi ve Risale-i Nur'da Regaib Gecesi

“Aziz kardeşlerim, size iki pusulayı Leyle-i Regaipten altı saat evvel yazdım.''

MÜJDE PEYGAMBER EFENDİMİZ'E (ASM) AİT

Recep ayının ilk Cuma gecesi olan gece Regaip Gecesidir.  

Müjde Peygamber Efendimiz’e (asm) ait. 

Buyuruyor ki: “Şu beş gecede yapılan duâlar geri çevrilmez. Regaip Gecesi, Şaban’ın 15. gecesi, Cuma geceleri, Ramazan Bayramı gecesi ve Kurban Bayramı gecesi.”1 

Ahirete doğru doludizgin yol alırken, bizi karşılayan her rahmet saatini tevbe ve teveccüh saati bilmeliyiz. 

Bediüzzaman Hazretleri bir mektubunda Leyle-i Regaibin hususî rahmet müjdeleriyle kâinatın alkışladığı bir gece olduğunu bildiriyor: 

“Aziz kardeşlerim, size iki pusulayı Leyle-i Regaipten altı saat evvel yazdım. “Hizbü n-Nuriye” kâğıt ile teslimden sonra, katiyen benim kanaatimde bir nevi Mu’cize-i Ahmediye olarak, iki aydan beri mütemadiyen kuraklık ve yağmursuzluk, her tarafta daima namazlardan sonra pek çok duâların akim kaldığı ve herkes meyusiyetten derd-i maişet endişesiyle kalben ağlarken, birden Leyle-i Regaip-bütün ömrümde hiç mislini işitmediğim ve başkalar da işitmediği-üç saatte yüz defa, belki fazla tekrarla melek-i ra’dın yüksek ve şiddetli tesbihatıyla öyle bir rahmet yağdı ki, en muannide dahi Leyle-i Regaibin kudsiyetini ve Hazret-i Risaletin bir derece, bir cihette âlem-i şahadete teşrifinin umum kâinatça ve bütün asırlarda nazar-ı ehemmiyette ve Rahmetenlil-Âlemin olduğunu ispat etti ve kâinat o geceyi alkışlıyor diye gösterdi.”2

2009-04-21.jpg

BU ÇAĞRI ÜMMETE YETER           

Ebû Zer’in (ra) rivayetiyle, “Ümmete bu hadis yeter” cümlesiyle önemi vurgulanan bir hadis-i kutside Cenâb-ı Hak, kullarına şöyle seslenir: 

“Ey kullarım! Benim hidayet verdiğimden başka hepiniz dalâlettesiniz. O halde Benden hidayet dileyiniz ki, size hidayet vereyim.

“Ey kullarım! Benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Binaenaleyh, Benden rızık isteyiniz ki, sizi doyurayım.

“Ey kullarım! Benim giydirdiklerimden başka hepiniz üryansınız. Benden giyecek isteyiniz ki, sizi giydireyim.

kuran-001.jpg

“Ey kullarım! Gece ve gündüz günah işlemektesiniz. Ben ise günahların tamamını bağışlamaktayım. O halde Benden mağfiret isteyiniz ki, sizi bağışlayayım.

“Ey kullarım! Eğer siz evvelinizden sonuncunuza, insanınızdan cinninize, sizden en fazla muttaki bir adamın kalbi ve düşüncesi üzerine olsanız, Benim mülküm zerre kadar artmaz. Şayet siz evvelinizden sonuncunuza, insanınızdan cinninize sizden en günahkâr bir kimsenin kalbi ve niyeti üzere toplansanız, Benim mülküm zerre kadar eksilmez. 

“Ey kullarım! Yaptıklarınız ancak sizin kendi amellerinizdir ki, onları sizin için muhafaza eder, sonra onları yine eksiksiz size öderim. O halde, kim hayır bulursa Allah’a hamdetsin. Kim de hayırdan başkasını bulursa kendi nefsinden başkasını kınamasın.”

 

REGAİB GECESİ'Nİ DEĞERLENDİRELİM

Regaib Gecesi Peygamber Efendimiz (asm), pek çok ruhanî hallere ve ikramlara kavuşmuştur.

Vakti nakit bilerek ve geceyi hususî bir fırsat bilerek  her vesileyle Allah’a yaklaşmaya, O’na yönelmeye gayret edelim.   

Regaib Gecesi'ne mahsus bir ibadet yoktur. Mümkün olduğu kadar kaza namazı kılalım, tevbe ve istiğfarda bulunalım, insanların ve nefsimizin ıslâhı için duâ edelim, Kur’ân’ı ve Risale-i Nur’u çok okuyalım. Nitekim okuduğumuz harflerinin ve ibadetlerin sevap ve feyizlerinin sünbüllenerek bize ikram edildiği bir gecenin içinde bulunmaktayız.

 

BEDİÜZZAMAN MÜBAREK GECELERİMİZİ TEBRİK EDİYOR

Asrın imamı Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri Leyle-i Regaibinizi tebrik ediyor:

“Aziz ve sıddık kardeşlerim ve fedakâr ve sadık arkadaşlarım! 

Evvelâ: Sizin, bu mübarek şuhur-u selâse ve içindeki kıymettar leyâli-i mübarekeleri tebrik ediyoruz. Cenâb-ı Hak, her bir geceyi sizin hakkınızda birer Leyle-i Regaib ve Leyle-i Kadir kıymetinde size sevap versin. Âmin.”4

Leyle-i Regâibinizi tebrik ederim.   

Dipnotlar:

1- İbn-i Asâkir.
2- Emirdağ Lâhikası: 36.
3- R. Sâlihîn, 111.  
4 -Kastamonu Lâhikası: 56.

s9999999922222-001.jpg

 

Kâinatın alkışladığı gece: Regaib

..Leyle-i Regâibin kudsiyetini ve Hazret-i Risâletin bir derece, bir cihette âlem-i şehâdete teşrifinin umum kâinatça ve bütün asırlarda nazar-ı ehemmiyette ve Rahmeten li’l-Âlemîn olduğunu ispat etti ve kâinat o geceyi alkışlıyor diye gösterdi.

Aziz, sıddık kardeşlerim, 

Evvelâ: Seksen küsur sene bir ömr-ü maneviyi sizlere kazandıracak olan şuhur-u selâse-i mübarekeyi ve bilhassa bu geceki Leyle-i Regaibi tebrik ediyoruz. 

Kastamonu Lâhikası, Mektub No: 98, s. 204

***

Aziz, sıddık kardeşlerim, 

Evvelen: Seksen sene bir mânevî ömr-ü bâki kazandıran şuhur-u selâsenizi ve mübarek kudsî gecelerinizi ve Leyle-i Regaibinizi ve Leyle-i Mi’racınızı ve Leyle-i Berâtınızı ve Leyle-i Kadrinizi ruh u canımızla tebrik ve herbir Nurcunun mânevî kazançları ve duâları umum kardeşleri hakkında makbuliyetini rahmet-i İlâhiyeden rica ve hizmet-i Nuriyede muvaffakiyetinizi tebrik ederiz. 

Emirdağ Lâhikası, Mektub No: 304, s. 682

***

Aziz kardeşlerim,

Size iki pusulayı Leyle-i Regâib’den altı saat evvel yazdım. “Hizbu’n-Nûriye” kâğıt ile teslimden sonra, kat’iyen benim kanaatimde bir nevî Mu’cize-i Ahmediye olarak, iki aydan beri mütemâdiyen kuraklık ve

yağmursuzluk, her tarafta dâimâ namazlardan sonra pek çok duâların akim kaldığı ve herkes me’yusiyetten derd-i maîşet endişesiyle kalben ağlarken, birden Leyle-i Regâib—bütün ömrümde hiç mislini işitmediğim ve başkalar da işitmediği—üç saatte yüz defa, belki fazla tekrarla melek-i ra’dın yüksek ve şiddetli tesbihâtıyla öyle bir rahmet yağdı ki, en muannide dahi Leyle-i Regâibin kudsiyetini ve Hazret-i Risâletin bir derece, bir cihette âlem-i şehâdete teşrifinin umum kâinatça ve bütün asırlarda nazar-ı ehemmiyette ve Rahmeten li’l-Âlemîn olduğunu ispat etti ve kâinat o geceyi alkışlıyor diye gösterdi.

Emirdağ Lâhikası, Mektub No: 16, s. 79

 

Regaib bir lütf-u İlâhidir

“Kur’ân-ı Hâkim’in üç yüz bin altı yüz yirmi harfi olduğundan, Sûre-i İhlâs besmele ile beraber altmış dokuzdur, üç defa altmış dokuz iki yüz yedi harftir. Sûre-i İhlâsın herbir harfinin haseneleri bin beş yüze yakındır.”(1)

Meselâ: 207x1500=310500 eder. Diğer mübarek gün ve geceleri buna göre hesap etmeli, kıyas yapmalı. Çünkü 5 mühim gecenin sevapları farklı. Regaib’te böyle, her bir harf-i Kur’ân’a onbinler sevab-ı uhrevî var. Leyle-i Kadirde zirveye çıkar 30 bin ile. Bunların kaynağı hadis-i şeriftir. Otururken kalkarken her zaman ve zeminde lûtf-u İlâhî...

Rivayetlerde bu geceye “Regaib Gecesi” ismini melekler vermişlerdir. Receb’in ilk Cuma gecesine Regaib Gecesi denir. Regâib, Arapça bir kelimedir ve “Reğa-be” kökünden gelmektedir. “Reğa-be”, kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. “Reğîb” kelimesi ise, “Reğabe”den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, taleb edilen şey demektir, müennesi, “reğîbe”dir. “Reğîbe”nin çoğulu da “reğâib” dir. kelime olarak “regâib”in aslı budur. Bu lütufla her şey önümüzde, nefis ve şeytanı hased ve hodgamı kin ve intikamı dar daireden 57 İslâm ülkesine kadar gidersek, İlâhî lütfun mânâsı daha çok anlaşılır.

Efendimiz’e, Fahr-ı Âlem’e, Kâinatın Güneşi’ne (asm) gidelim. O’nu dinleyelim. Bak, böyle mübarek günler ve geceler, nasıl müjdeler veriyor, nasıl çıkış yolları gösteriyor:  “Şu beş gecede yapılan duâ geri çevrilmez. 1. Regaib Gecesi, 2. Şaban’ın 15. gecesi, 3. Cuma gecesi, 4. Ramazan Bayramı gecesi 5. Kurban Bayramı gecesi.) [ibn-i asâkir] “Receb-i şerîf’in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur” buyuruyorlar. (Camiüs’ Sağir)

İbn-i Abbas (ra) Hazretleri, (asm) Recep ayında bazen o kadar çok oruç tutardı ki, biz O’nu (asm) hiç iftar etmeyecek zannederdik. Bazen de o kadar çok iftar ederdi ki, biz O’nu (asm) hiç oruç tutmayacak zannederdik” buyurmuştur. (Müslim) “Recep Ayı Allah’ın ayı, Şaban Benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır.” (aclûnî, keşfu’l-hafâ, 1/423. Enes B. Malik (ra)’dan şöyle rivayet edilir: Receb Ayı girdiğinde Hz. Peygamber şöyle derdi: “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” (Ahmed b. hanbel, müsned, 1/259)

Ayrıca Cenâb-ı Allah buyuruyor ki;2 “Şüphesiz Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına göre ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. işte bu, Allah’ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin.” Hz. Peygamber’in ( asm ) bir hadisinde, Âyet-i Kerime’de işaret buyurulan haram ayların, Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları olduğu vurgulanmaktadır.  

Hz. Bediüzzaman da talebelerini şöyle tebrik eder: “Evvelen: Seksen sene bir manevî ömr-ü bâki kazandıran şuhur-u selâsenizi ve mübarek kudsî gecelerinizi ve Leyle-i Regaibinizi ve Leyle-i

Mi’racınızı ve Leyle-i beratınızı ve Leyle-i Kadrinizi ruh u canımızla tebrik ve herbir Nurcunun manevî kazançları ve duâları umum kardeşleri hakkında makbuliyetini rahmet-i İlâhiyeden rica ve hizmet-i Nuriyede muvaffakıyetinizi tebrik ederiz.” (Emirdağ Lâhikası) 

Bizler de bu duâ ve dileklere ruhu canımızla katılıyoruz, bütün Müslümanlara mübarek olsun.

Dipnotlar:

1- Sözler 24. söz. 3. Dal B. S. N.
2- Tevbe Sûresi, 36.

 

 

Rağbet edilen gece, Regaib Gecesi

Bir şuhur-u selâseye, üç aylara daha vasıl olduk elhamdülillah. Üç ayların ilk gününde yazdığımız yazıda bu mübarek ayların çok faziletli ve değerli olduğundan bahisle, bu ayların çok büyük bir hâsılat mevsimi olduğunu da söylemiştik.

 Bu aylarda; başta namaz olmak üzere, oruç (farz olan Ramazan orucunun dışında tutulması çok faziletli olan Receb ve Şaban aylarında tutulan oruçlar), Kur’ân okuma (meselâ bazılarının bu iki ayda bir, Ramazan’da da bir olmak üzere iki hatim yaptıklarını biliyoruz), Risale-i Nur, Cevşen ve diğer zikir, evrâd ve duâların ehemmiyetinden bahsettik.
Tabiî bu üç ayların birincisi olan Receb’in ilk Cuma gecesi Regaib Gecesi’dir. ”Rağbet edilen” mânâsına gelen Regaib Gecesinde çok faziletler var. Hem Cuma, hem de Regaib Gecesi, ikisi bir araya gelince, mü’minin nazarında bu gece, adeta çifte bayram gibi oluyor.

 

Meleklerin ismini verdiği bu Regaib Gecesi’nin ve o gecenin de içinde bulunduğu Receb ayının fazileti hakkında birçok hadis-i şerif vardır.

 

Bunlardan bazıları şöyledir:

* “Allah, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder.”
*  “Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb’in hepsini tutmuş gibi sevap verilir.”
* “Şu beş gecede yapılan duâ geri çevrilmez: Regaib Gecesi, Şabanın 15. Gecesi (Berat Gecesi), Cuma, Ramazan ve Kurban Bayramı gecesi.”
*  “Receb-i Şerif’in birinci gününde oruç tutmak; üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur.”
*  İbn-i Abbas radiyallahu anh naklen şöyle söylüyor: “Resûlullah (asm) Receb ayında bazen o kadar çok oruç tutardı ki, biz onu hiç iftar etmeyecek zannederdik. Bazen de o kadar çok iftar ederdi ki, biz onu hiç oruç tutmayacak zannederdik.” buyurmuştur.
* “Recep ayı Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır.”
* Yine mübarek üç aylardan ilki olan Receb ayının ehemmiyeti ve değeri hakkında Enes b. Malik’den (ra) şöyle rivayet edilir: “Receb ayı girdiğinde Hz. Peygamber (asm) şöyle derdi: ‘Allah’ım! Receb ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.’”
* “Allah, Receb’in ilk Cuma gecesini ihya edene, kabir azabı yapmaz. Duâlarını kabul eder.”
* “Receb büyük bir aydır. Allah bu ayda hasenatı kat kat eder. Receb ayında bir gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. Yedi gün oruç tutana, Cehennem kapıları kapanır. Sekiz gün oruç tutana Cennetin sekiz kapısı açılır. On gün oruç tutana, Allah istediğini verir. On beş gün oruç tutana, bir münadi [çağırıcı], ‘Geçmiş günahların affoldu’ der. Receb ayında Allah, Nuh aleyhisselâmı gemiye bindirdi ve o da, Receb ayını oruçlu geçirdi. Yanındakilere de oruç tutmalarını emretti.”
* “Kim Receb ayında, takva üzere bir gün oruç tutarsa, oruç tutulan günler dile gelip ‘Ya Rabbi onu mağfiret et’ derler.”
Receb ayı, aynı zamanda dört haram aydan (Zilkâde, Zilhicce, Muharrem, Receb) biridir. Bu ayların; Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde oruç tutmak çok faziletlidir.
Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin de bu ayda yazdığı birkaç mektubu da sizlere takdim edelim:
“Aziz ve sıddık kardeşlerim ve fedakâr ve sadık arkadaşlarım!
Evvelâ: Sizin, bu mübarek şuhur-u selâse ve içindeki kıymetdar leyâli-i mübarekeleri [mübarek geceleri] tebrik ediyoruz. Cenâb-ı Hak, her bir geceyi sizin hakkınızda birer Leyle-i Regaib ve Leyle-i Kadir kıymetinde size sevab versin, âmin.”
“Evvelâ: Tekraren hem sizin Receb-i şerifinizi ve Leyle-i Regaibinizi tebrik, hem Safranbolulu kardeşlerimizin tebriklerine mukabeleten şuhur-u selâselerini ve dört leyali-i mübarekelerini ve Nurlarla gayet ciddî alâkalarını tebrik ederiz.”
”Evvelâ: Seksen küsur sene bir ömr-ü manevîyi sizlere kazandıracak olan şuhur-u selâse-i mübarekeyi ve bilhassa bu geceki Leyle-i Regaib’i tebrik ediyoruz.”
“Evvelen: Seksen sene bir manevî ömr-ü bâki kazandıran şuhur-u selâsenizi ve mübarek kudsî gecelerinizi ve leyle-i Regaibinizi ve leyle-i Mi’racınızı ve leyle-i Beratınızı ve leyle-i Kadrinizi ruh u

canımızla tebrik ve her bir Nurcunun manevî kazançları ve duâları umum kardeşleri hakkında makbuliyetini rahmet-i İlâhiyeden rica ve hizmet-i Nuriyede muvaffakıyetinizi tebrik ederiz.”  
Yine Üstadın; ”Mü’minin mü’mine en iyi duâsı nasıl olmalıdır?” suâline verdiği cevap içerisinde de bu mübarek gecelerden bahisle şöyle söylemektedir: ”… hem şuhur-u selâsede, hususan leyali-i meşhurede; hem Ramazanda, hususan leyle-i Kadir’de duâ etmek kabule karin olması rahmet-i İlâhiyeden kaviyyen me’muldür.”
Evet, işte yukarıda zikretmeye çalıştığımız bu altın değerindeki gün ve geceleri iyi değerlendirip, nefsin ve şeytanın desiselerine kulak asmadan Rabbimizin rızasına nail olmaya çalışalım. Onun emrine âmâde olalım. Tekrar, rağbet edilen geceniz, Regaib Geceniz mübarek olsun.

 

Üç aylar ve Receb-i Şerif

 Cenâb-ı Allah’a nihayetsiz hamdü sena ve şükürler olsun ki, yeniden mübarek üç aylara kavuştuk.

Bilindiği gibi üç ayların ilki Receb-i Şeriftir. Bu ay içinde İslâm âlemi için çok önem taşıyan iki önemli gece (Regaip ve Mi’rac) vardır. Receb-i Şerif Müslümanlar için Cenâb-ı Hakk’ın umumî af ilân eylediği Ramazan-ı Şerif ayının müjdecisi faziletli, bereketli, mübarek bir aydır.

Aynı zamanda Kur’ân-ı Kerîm’de de ifadesini bulan Receb-i Şerif Eşhuru hurumdan (haram, yani muhterem aylardandır.) Eşhuru hurum: Receb, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylarıdır. Receb-i Şerif kameri ayların yedincisidir. Receb-i Şerifin başka isimleri de vardır. Bunların önemlilerinden birisi de Receb-i Şerife Şehrullah denmesidir.

Peygamber Efendimiz (asm) “Receb Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır” buyurmuştur. Bu mübarek aylarda yapılan ibadetlerin mükâfatı kat kat olacağı gibi, işlenen günahların karşılığı da kat kat olacaktır.

Kur’ân-ı Kerim’de Hz. Allah (cc) şöyle buyuruyor: ”Allah indinde (katında) ayların adedi muhakkak on ikidir. Allah’ın (cc) gökleri ve yeri yarattığı günkü sayısında (hak takviminde) mukarrer ve muharrerdir. (kararlaşmış ve yazılmıştır.) Bunlardan dördü haram olanlardır. Bu en doğru dindir. Onun için bu aylarda nefislerinize zulm etmeyiniz.

Bununla beraber müşrikler sizinle toptan harp ettikleri gibi, sizde onlarla toptan harb edin ve biliniz ki Allah fenalıktan sakınanlarla beraberdir. Bu âyeti kerimedeki nefsinize zulm etmeyiniz kısmını Bayezid-i Bestami Hazretleri şu şekilde tefsir etmiştir: “İtaatı terk edip günah işlemeyiniz.” (Tevbe Sûresi, âyet 36)

İslâm dini gelmezden önce de Receb ayına çok değer verilirdi. Bu ayda savaş yapılmaz, yol kesilmez soygunlar yapılmazdı. Receb ayı geldiğinde herkes kendini emniyette sayardı. Bu aylara hürmet edilmesi Hz. İbrahim ve Hz. İsmail’den (as) intikal eden güzel sünnetlerdir. Mekke-i Mükerreme’de İslâm güneşi doğduktan sonra da Cenâb-ı Hakk’ın hikmeti ve takdiri sonucu bu aya olan hürmet ve tazim yine devam ettirildi. Ebu Hureyre (ra) Peygamber Efendimizden (asm) şöyle rivayet eder: Receb ayı girdiği zaman Peygamberimiz (asm): “Allah’ım Receb ve Şaban’ı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazana ulaştır” diye duâ ederdi.

Bir kısım Allah dostları şöyle demişler: “Receb; tevbe ve inabe ayı, Şaban muhabbet, Ramazan ise karabet yani Allah’a yakınlaşma ayıdır.” Bazıları da, “Receb tohum ekme, Şaban sulama, Ramazan da hasad etme ayıdır” demişler.

Şu da rivayet edilmiştir: Bir kimse Receb ayını oruçlu olarak geçirirse Allah, o kimseye her halde üç şeyi ikram eder: 1- Geçmiş günahlarının hepsini bağışlar. 2- Kalan ömrünü, çirkin ve ayıp sayılan kötü

şeyleri işlemekten korur. 3- Kıyamet günü susamaktan emin olur” diye cevap buyurmuşlardır. Bu esnada yaşlı, zayıf bir zat ayağa kalkarak: Ya Resulullah (asm) ben Receb’in hepsini oruç tutmaktan acizim, ne yapayım diye sordu? Resulullah Efendimiz (asm): “Recebin ilk, orta ve son gününü oruç tutarsan, Receb ayının bütün günlerini oruç tutmuş gibi sevaba nail olursun. Çünkü, bir hasene on katı ile muamele görür” buyurdu.

Üç aylar hayırlar getirsin inşallah. Amin.

risal.jpg

Risale-i Nur'da Regaib Kandili

Risale-i Nur'da Regaib Kandili ile ilgili bazı bahisleri istifadenize sunuyoruz:

Aziz, sıddık kardeşlerim,

Evvelâ: Receb-i Şerifinizi ve yarınki Leyle-i Regaibinizi ruh-u canımızla tebrik ederiz.

Saniyen: Me’yus olmayınız, hem merak ve telâş etmeyiniz. İnayet-i Rabbâniye inşaallah imdadımıza yetişir. Bu üç aydan beri aleyhimizde ihzar edilen bomba patladı. Benim sobam ve Feyzilerin su bardağı ve Hüsrev’in iki su bardaklarının verdikleri haber doğru çıktı. Fakat dehşetli değil, hafif oldu. İnşaallah o ateş tamamen sönecek. Bütün hücumları, şahsımı çürütmek ve Nurun fütuhatına bulantı vermektir. Emirdağ’ındaki malûm münafıktan daha muzır ve gizli zındıkların elinde âlet bir adam ve bid’atkâr bir yarım hoca ile beraber bütün kuvvetleriyle bize vurmaya çalıştıkları darbe, yirmiden bire inmiş. İnşaallah o bir dahi, bizi mecruh ve yaralı etmeyecek ve düşündükleri ve kasdettikleri bizi birbirinden ve Nurlardan kaçırmak plânları dahi akîm kalacak. Bu mübarek ayların hürmetine ve pek çok sevap kazandırmalarına itimaden sabır ve tahammül içinde şükür ve tevekkül etmek ve  düsturuna teslim olmak elzemdir, vazifemizdir.

Said Nursî

(Şualar, s 425)

Aziz ve sıddık kardeşlerim ve fedakâr ve sadık arkadaşlarım,

Evvelâ: Sizin, bu mübarek şuhur-u selâse ve içindeki kıymettar leyâli-i mübarekeleri tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak, her bir geceyi sizin hakkınızda birer leyle-i Regaib ve leyle-i Kadir kıymetinde size sevap versin. Âmin.

Saniyen: Sizin bu defa nurlu hediyelerinizin her harfine mukabil Cenab-ı Erhamürrahimin defter-i âmâlinize bin hasene yazsın ve Âsım’ın ruhuna bin rahmet versin. Âmin.

Salisen: Kur’an-ı Mucizü’l-Beyânın ve Risale-i Nur’un hazinelerinin kerametli ve yaldızlı bir anahtarı olan kalem-i Hüsrevî, elhak, Mucizat-ı Ahmediyenin (a.s.m.) gizli güzelliğini her göze gayet parlak ve güzel gösteriyor. Cenab-ı Hak bu kalemi, bu hizmette muvaffak ve dâim eylesin. Âmin.

Mübarek heyetinin büyük bir kahramanı Büyük Ali’nin sisteminde Küçük Ali’nin Mucizat-ı Kur’aniyesi, Mucizat-ı Ahmediyenin tam mutabık bir bâki pırlanta tarzında mevki aldı. Erhamürrâhimîn, her harfine mukabil, yazana on sevap ihsan eylesin. Âmin.

Mehmed Tahirî! Küçük Lûtfî’nin hayrü’l-halefi ve Atabey’in kahramanı, bu havaliye nurlu ve güzel hediyeleri çok kıymettardır. Rahmanü’r-Rahim, hazine-i rahmetinden ona ve pederine her hurufuna ve her kelimeye mukabil rahmet etsin. Âmin.

Aydınlı Hasan Ulvi’nin kuvvetli kalemi inşaallah merhum Âsım’ın noksan bıraktığı vazife-i Nuriyeyi tekmil edecek ve o güzel kalemle Âsım’ın ve Lütfî’nin ruhlarını şâd edecek. Onun küçük hediyesi, ilerideki kıymettar hizmetlerini ihsas ederek büyük bir mevki aldı. Allah ondan razı olsun. Âmin.

Risale-i Nur’un erkân-ı mühimmesinden ve resâil içinde sualleriyle ehemmiyetli bir mevki tutan ve onunla beraber manen yaşayan kardeşimiz Refet Beyin mektubuyla ve Gül fabrikasının gül-ü Muhammedî (a.s.m.) bahçesini yetiştiren Hüsrev’in mektubuna ayrı birer mektupla cevap yazmak isterdim. Fakat şimdilik vakit müsaade etmedi.

Bize, gönderdiğiniz Risale-i Nur’ların harfleriyle, bu Regaib Kandili, Miraç ve Kadir gecelerinin dakikalarındaki âşirelerin çarpımı adedince Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun, Cenab-ı Hak size bir o kadar sevap ve hasene ihsan etsin. Âmin.

(Kastamonu Lahikası, s. 56)

Aziz, sıddık kardeşlerim,

Evvelâ: Seksen küsur sene bir ömr-ü maneviyi sizlere kazandıracak olan şuhur-u selâse-i mübarekeyi ve bilhassa bu geceki leyle-i Regaibi tebrik ediyoruz. Sizin beraatiniz ve manen galebeniz zalimleri şaşırttı. Cepheyi burada değiştirdiler. Düşmanâne taarruzdan vazgeçip, dostane hulûl edip, has talebeleri Risale-i Nur’un hizmetinden geri bırakmak için memuriyet gibi bir meşgale buluyorlar veya terfian işi çok diğer bir memuriyete veya diğer bir meşgaleyi buluyorlar. Burada, o neviden çok vakıalar var. Bu taarruz, bir cihette daha zararlı görünüyor.

Saniyen: Burada, Lise mektebine tesirli bir nur girdi. O da Otuz İkinci Söz’ün Birinci Mevkıfı, Otuzuncu Lem’a’nın ism-i Adl ve Hakem Nükteleri, Tabiat Lem’ası hâtimesine kadar, Âyetü’l-Kübrâ’nın, “Evet, bu dünya memleketine ve misafirhanesine giren her bir misafir...” diye başlayan Birinci Makamın başından ilham, vahiy mertebeleri hariç kalıp, ta On Sekizinci Mertebe olan kâinatın hudus hakikati, ta imkâna kadar, yeni hurufla, bir ihtar-ı maneviyle izin verdik. Daktilo (el makinesi) ile kendilerine yazdılar. Siz de bu dört parçayı birden cilt yapıp yeni hurufla ehl-i inkâra on ikilik top güllesi gibi atabilirsiniz. Ben, bu sene çok zayıf ve ihtiyar ve aciz bir halde bulunduğumdan, genç kardeşlerimden manevi muavenetlerini bu mübarek şuhur-u selâsede rica ediyorum. Her birisine birer birer selam ve dâreynde selametlerine dua ediyoruz.

Said Nursî

(Kastamonu Lahikası, s. 109)

***

… Altıncısı: Seksen küsur sene manevi ve bâki bir ömrü kazandırmak sırrını taşıyan şuhur-u selâsenizi ve leyle-i Regaibinizi bütün ruhumla tebrik ediyorum.

İki üç gün evvel, Yirmi İkinci Söz tashih edilirken dinledim. Gördüm ki, içinde hem küllî zikir, hem geniş fikir, hem kesretli tehlil, hem kuvvetli iman dersi, hem gafletsiz huzur, hem kudsi hikmet, hem yüksek bir ibadet-i tefekküriye gibi nurlar var. Bir kısım şakirtlerin ibadet niyetiyle risaleleri, ya yazmak veya okumak veya dinlemekliğin hikmetini bildim. Bârekâllah dedim, hak verdim.

Bu mektuptaki beş altı meseleyi yazarken, Nur fabrikası sahibi Hafız Ali’nin mektubuyla, ihlâsta ve çalışmakta ve ince düşünmekte mümtaz Hasan Âtıf’ın mektubunu aldık. Hafız Ali’nin mektubunda, Risale-i Nur şakirtlerinde sırr-ı ihlâsın ne derece yüksek bir terk-i enaniyet ve hazz-ı nefsîden teberri etmek gibi, ihlâsın en yüksek seciyeleri Risale-i Nur şakirtlerinde tezahür ediyor diye bir delil oldu.

Ezcümle: Hafız Ali diyor ki: Hüsrev kardeşimiz kendi kalemiyle yazılan mu’cizâtlı Kur’an’ı fotoğrafla tab’ına taraftar olmaması ve demir harflerle müsaade oluncaya kadar beklemeye taraftar olması, onun fevkalade ihlâsına ve nefsin huzuzatından teberrisine kat’î delildir. Çünkü fotoğrafla tab edilse, onun kendi hattı olduğu için, binler Kur’an nüshalarını kendi eliyle yazmış gibi âlem-i İslamın manevi nazarında ve uhrevî sevap cihetinde büyük ve masumâne ve zararsız bir makamı terk edip, ihlâsın sırrı için, hazzını unutarak, demir harflere taraftar olmuş. Ve gösterdiği yanlışlara düşmek sebebi ise, demir harflerde üç defa tab’a girmek noktasında dahi o yanlışlar bulunabilir…

(Kastamonu Lahikası, s. 194)

***

Aziz kardeşlerim,

Size iki pusulayı Leyle-i Regaibden altı saat evvel yazdım. “Hizbü n-Nuriye” kağıt ile teslimden sonra, katiyen benim kanaatimde bir nevi Mucize-i Ahmediye olarak, iki aydan beri mütemadiyen kuraklık ve yağmursuzluk, her tarafta daima namazlardan sonra pek çok duaların akim kaldığı ve herkes me’yusiyetten derd-i maişet endişesiyle kalben ağlarken, birden Leyle-i Regaib-bütün ömrümde hiç mislini işitmediğim ve başkalar da işitmediği-üç saatte yüz defa, belki fazla tekrarla melek-i ra’dın yüksek ve şiddetli tesbihatıyla öyle bir rahmet yağdı ki, en muannide dahi Leyle-i Regaibin kudsiyetini ve Hazret-i Risaletin bir derece, bir cihette âlem-i şehadete teşrifinin umum kainatça ve bütün asırlarda nazar-ı ehemmiyette ve Rahmeten’lil-Âlemin olduğunu ispat etti ve kainat o geceyi alkışlıyor diye gösterdi.

Acaba, dualarımızda Isparta bu memleketle beraberdi, bu yağmurda hissesi var mı, merak ediyorum. Şimdiye kadar çok emarelerle Risale-i Nur bir vesile-i rahmet olmasından, bu rahmet ima eder ki, herhalde ehemmiyetli bir fütuhatı perde altında vardır ve belki serbestiyetine bir işarettir. Hem burada Lem’alar’ın verdiği iştiyak cihetiyle yazıcıların çoğalması, inşaallah bir nevi makbul dua hükmüne geçti.

(Emirdağ Lahikası, s. 36)

***

Aziz, sıddık kardeşlerim,

Sual : “Tevafukla bu keramet nasıl kat i sabit oluyor?” diye kardeşlerimizden birisinin sualine küçük cevaptır.

Elcevap: Birşeyde tevafuk olsa, küçük bir emare olur ki, onda bir kasıt var, bir irade var; rastgele bir tesadüf değil. Ve bilhassa tevafuk birkaç cihette olsa, o emare tam kuvvetleşir. Ve bilhassa, yüz ihtimal içinde iki şeye mahsus ve o iki şey birbiriyle tam münasebettar olsa, o tevafuktan gelen işaret sarih bir delalet hükmüne geçer ki, bir kasıt ve irade ile ve bir maksat için o tevafuk olmuş, tesadüfün ihtimali yok.

İşte, bu mesele-i Miraciye de aynen böyle oldu. Doksan dokuz gün içinde yalnız Leyle-i Regaip ve Leyle-i Miraca yağmur rahmetinin tevafuku ve o iki gece ve güne mahsus olması, daha evvel ve daha sonra olmaması ve ihtiyac-ı şedidin tam vaktine muvafakatı ve Miraciye Risalesinin burada çoklar tarafından şevkle kıraat ve kitabet ve neşrine rast gelmesi ve o iki mübarek gecenin birbiriyle bir kaç cihette tevafuk etmesi ve mevsimi olmadığı için acip gürültülerle, söylenmeyecek maddi manevi zemin gürültüleriyle feryatlarına tehditkarane ve tesellidarane tevafuk etmesi ve ehl-i imanın meyusiyetinden teselli aramalarına ve dalaletin savletinden gelen vesvese ve zaafiyetine karşı kuvve-i maneviyenin takviyesini istemelerine tam tevafuku, bu geceler gibi şeair-i İslamiyeye karşı hürmetsizlik edenlerin hatalarına bir tekdir olarak, “Kâinat bu gecelere hürmet eder, neden siz etmiyorsunuz?” diye manasında, kesretli rahmetle şeair-i İslamiyeye karşı, hatta semavat ve feza-yı âlem hürmetlerini göstermekle tevafuk etmesi, zerre miktar insafı olan bilir ki, bu işte hususi bir kasıt ve irade ve ehl-i imana hususi bir inayet ve merhamettir; hiçbir cihetle tesadüf ihtimali olamaz.

Demek hakikat-ı Miraç, bir mucize-i Ahmediye (a.s.m.) ve keramet-i kübrası olduğu ve Miraç merdiveniyle göklere çıkması ile zat-ı Ahmediyenin (a.s.m.) semavat ehline ehemmiyetini ve kıymetini gösterdiği gibi, bu seneki Miraç da zemine ve bu memleket ahalisine kâinatça hürmetini ve kıymetini gösterip bir keramet gösterdi.

 (Emirdağ Lahikası, s. 38-39)

***

Aziz, sıddık kardeşlerim,

Kat’iyen şek ve şüphemiz kalmadı ki, bu hizmetimizin neticesi olan Risale-i Nur’un serbestiyetini değil yalnız biz ve bu Anadolu ve âlem-i İslam alkışlıyor, takdir ediyor; belki kâinat memnun olup cevv-i sema, feza-yı âlem alkışlıyor ki, üç dört ayda yağmura şiddet-i ihtiyaç varken gelmedi ve Denizli’de mahkemenin bilfiil teslimine karar vermesi, yine leyle-i Miraçta aynen Risale-i Nur’un bir rahmet olduğuna işareten leyle-i Regaibe tevafuk ederek kesretli melek-i ra dın alkışlamasıyla ve rahmetin Emirdağı’nda gelmesi o teslim kararına tevafuk etmesi ve bir hafta sonra, demek Denizli de vekillerin eliyle alınması hengâmlarında yine aynen leyle-i Miraca ve leyle-i Regaibe tevafuk ederek aynen onlar gibi Cuma gecesinde kesretli rahmet ve yağmurun bu memlekette gelmesi, o tevafuklarıyla kat i kanaat verdi ki: Risale-i Nur’un müsaderesine ve hapsine dört zelzelelerin tevafuku küre-i arzca bir itiraz olduğu gibi, bu Emirdağı memleketinde dört ay zarfında yalnız üç Cuma gecesinde-biri leyle-i Regaip, biri leyle-i Miraç, biri de Şaban-ı Muazzamın birinci Cuma gecesinde-rahmetin kesretli gelmesi ve Risale-i Nur’un da serbestiyetinin üç devresine tam tamına tevafuk etmesi, küre-i havaiyenin bir tebriki, bir müjdesidir ve Risale-i Nur’un da manevi bir rahmet ve yağmur olduğuna kuvvetli bir işarettir.

Ve en latif bir emare şudur ki: Dün, birdenbire bir serçe kuşu pencereye geldi, vurdu. Biz, uçurmak için işaret ettik, gitmedi. Mecbur oldum, Ceylan’a dedim: “Pencereyi aç; o ne diyecek?”

Girdi, durdu, ta bu sabaha kadar... Sonra odayı ona bıraktık, yatak odama geldim. Bu sabah çıktım, kapıyı açtım, yarım dakikada döndüm, baktım, “Kuddüs, Kudüs” zikrini yapan bir kuş odamda gördüm. Gülerek dedim: “Bu misafir niçin geldi?” Tam bir saat bana baktı, uçmadı, ürkmedi. Ben de okuyordum; ekmek bıraktım, yemedi. Yine kapıyı açtım, çıktım, yarım dakikada geldim, o misafir kayboldu.

Sonra bana hizmet eden çocuk geldi, dedi ki: “Ben bu gece gördüm ki, Hafız Ali’nin kardeşi yanımıza gelmiş.”

Ben de dedim: “Hafız Ali ve Hüsrev gibi bir kardeşimiz buraya gelecek.”

Aynı günde, iki saat sonra çocuk geldi, dedi: Hafız Mustafa geldi; hem Risale-i Nur’un serbestiyetinin müjdesini, hem mahkemedeki kitaplarımı da kısmen getirdi; hem serçe kuşunun ve senin, hem kuddüs kuşunun tabirini ispat etti-ki, tesadüf olmadığını ispat etti. Acaba, emsalsiz bir tarzda hem serçe kuşu acip bir surette, hem kuddüs kuşu garip bir surette gelip bakması, sonra kaybolması ve masum çocuğun rüyası tam tamına çıkması, Risale-i Nur’un Hafız Mustafa gibi bir zatın eliyle buraya gelmesinin aynı zamanına tevafuku hiç tesadüf olabilir mi? Hiçbir ihtimali var mı ki, bir beşaret-i gaybiye olmasın?

Evet, bu mesele, küçük bir mesele değil; kâinat ve hayvanat ile alakadardır. Ben Risale-i Nur’un bir şakirdi olmak itibarıyla, kendi hisseme düşen bu kar ve neticeyi, binler altın lira kadar kazancım var kanaat ediyorum. Başka yüz binler Risale-i Nur şakirtleri ve takviye-i imana muhtaç ehl-i imanın istifadeleri buna kıyas edilsin.

Evet, dinin, şeriatın ve Kur’ân’ın yüzden ziyade tılsımlarını, muammalarını hal ve keşfeden ve en muannid dinsizleri susturup ilzam eden ve Miraç ve haşr-i cismani gibi sırf akıldan çok uzak zannedilen Kur’ân hakikatlerini en mütemerrid ve en muannid filozoflara ve zındıklara karşı güneş gibi ispat eden ve onların bir kısmını imana getiren Risale-i Nur eczaları, elbette küre-i arz ve küre-i havaiyeyi kendi ile alakadar eder ve bu asrı ve istikbali kendiyle meşgul edecek bir hakikat-i Kur’âniyedir ve ehl-i iman elinde bir elmas kılınçtır.

 (Emirdağ Lahikası, s. 43)

Kaynak:Yeni Asya

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.